Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Σάββατο 15 Μαρτίου 2008

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Είστε επιμορφωτής εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Σχεδιάστε ένα μάθημα επιμόρφωσης για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Το Το μάθημα επιμόρφωσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί στις βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ (πιστοποίηση Α’ Επιπέδου).

Το Του συγκεκριμένου μαθήματος έχουν προηγηθεί άλλα, στο πλαίσιο των οποίων οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τα λογισμικά ή/και τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσετε.

Στ Στο Κέντρο Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές σε ΤΠΕ για την υλοποίηση του μαθήματος επιμόρφωσης.

Το Το μάθημα της επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες.

Το Το αντικείμενο του μαθήματος επιμόρφωσης είναι η σχεδίαση μιας διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ σε ένα θέμα των φιλολογικών μαθημάτων (Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λογοτεχνία) που διδάσκονται στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο.

Η απάντησή σας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Σχ Σχέδιο διδασκαλίας –παράδειγμα εφαρμογής των ΤΠΕ, διάρκειας 2 έως 3 διδακτικών ωρών, σε ένα (1) θέμα της επιλογής σας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των φιλολογικών μαθημάτων(Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λογοτεχνία).

Το Τον χειρισμό του προηγούμενου σχεδίου στο μάθημα επιμόρφωσης.

Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα εξής κριτήρια:

Η πληρότητα του σχεδιασμού σας και η τεκμηρίωση των επιλογών σας στο Α

Η πληρότητα του σχεδιασμού σας και η τεκμηρίωση των επιλογών σας στο Β

Η κριτική σας θεώρηση για τις επιλογές σας στο Α και στο Β.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην τεκμηρίωση και στην κριτική θεώρηση σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: